ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου δεσμεύεται για την ικανοποίηση των κανονιστικών και ρυθμιστικών απαιτήσεων των ενδιαφερομένων μερών, μέσω της εγκατάστασης ενός ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας και του Περιβάλλοντος στην υλοποίηση δράσεων και πράξεων που αναλαμβάνει και στη συνεχή βελτίωση της ικανότητας του Συλλόγου, την παραγωγή με αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Συλλόγου, που εμπλέκεται κατανοεί τις απαιτήσεις αυτές, στο εύρος που κάθε άτομο εμπλέκεται.
Στόχοι μας είναι:
 • Η προαγωγή της ισότητας ευκαιριών, της ίσης μεταχείρισης και μη διάκρισης, της διαφάνειας
 • Η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος
 • Η ανάθεση δραστηριοτήτων και η διασφάλιση αποτελεσματικής εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας
 • Η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και ενθάρρυνση του για την ενεργό συμμετοχή του στην βελτίωση του εργασιακού περιβάλλοντος και σε δράσεις περιβαλλοντικής προστασίας στον τομέα δραστηριότητας του
 • Η διεξαγωγή ανασκοπήσεων του συστήματος και η λήψη και υποστήριξη υλοποίησης αποφάσεων για ενέργειες βελτίωσης
 • Η διαρκής μείωση των λαθών και παραλείψεων
 • Η παρακολούθηση των εξελίξεων / απαιτήσεων σε επίπεδο αγοράς, νομοθεσίας και επιστήμης
 • Η επικοινωνία και μεταφορά τεχνογνωσίας ανάμεσα στο προσωπικό του Συλλόγου
 • Η διαρκής βελτίωση του Συστήματος με οδηγό τις ανάγκες της κοινωνίας, τις απαιτήσεις της αγοράς και τη μεταδιδόμενη εμπειρία από τα έργα που αναλαμβάνονται
 • Η αναλυτική επιθεώρηση και κατανόηση των συμβάσεων
 • Ο σχεδιασμός των έργων με γνώμονα την έγκαιρη και ασφαλή ολοκλήρωση των εργασιών
 • Η προώθηση ανοικτού διαλόγου και ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών
 • Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους ωφελούμενους/ ενδιαφερόμενα μέρη
 • Η μείωση των παραπόνων των ενδιαφερομένων μερών
 • Η βελτίωση της ικανοποίησης των ενδιαφερομένων μερών
 • Η χρηστή δημοσιοοικονομική διαχείριση
 • Η τήρηση των εθνικών και διεθνών κανόνων
 • Η τήρηση των κανόνων περιβαλλοντικής διαχείρισης
 • Η ανάπτυξη και η εφαρμογή περιβαλλοντικών δράσεων προς όφελος της Κοινωνίας
 • Ο συστηματικός εντοπισμός, αξιολόγηση και έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
 • Η ελαχιστοποίηση και ορθολογική διαχείριση των παραγόμενων αποβλήτων και η συνεχή προσπάθεια για την αύξηση των προς ανακύκλωση αποβλήτων, καθώς και η ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων
 • Η τήρηση των κανόνων του ανταγωνισμού 
 • Συνεχής ανταπόκριση στις απαιτήσεις της Αγοράς που σχετίζονται με την ποιότητα των δράσεων που παράγονται και τη περιβαλλοντική διαχείριση τους, τους Προμηθευτές, τα μέλη του Συλλόγου και το κοινωνικό σύνολο.
 • Η πλήρης συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ/ΕΝ/ISO 9001:2015 και του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.
 

PrintEmail