ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ

Άρθρο 1ο Ίδρυση, Επωνυμία, Έδρα Ι. Ιδρύεται σύλλογος με την επωνυμία «Σύλλογος Εν Δράσει» με έδρα το Δήμο Παπαγού Χολαργού.

Άρθρο 2ο Σκοπός του Συλλόγου Το περιεχόμενο της δράσης και το είδος της δραστηριότητας είναι :

1. Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την ευαισθητοποίηση και την οργάνωση των πολιτών σε θέματα που άπτονται της κοινωνικής ζωής, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος και κάθε άλλους τομέα που απασχολεί την δημόσια ζωή. 2. Η ανάπτυξη στενών φιλικών και κοινωνικών σχέσεων μεταξύ των μελών του συλλόγου και η αλληλοϋποστήριξη αυτών.

3. Η ανάπτυξη επικοινωνίας μεταξύ των μελών

4. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων των μελών του, η μεταφορά τεχνογνωσίας σε άλλες συλλογικότητες και η τεχνική υποστήριξη κοινωνικών πρωτοβουλιών.

5. Η δημιουργία θεματολογικών ομάδων

6. Η συνεργασία με θεσμούς και οργανισμούς για την αποτελεσματικότητερη παρέμβαση και επίτευξη κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών κλπ στόχων.

7. Η οργάνωση θεματολογικών, ψυχαγωγικών, πολιτιστικών, ενημερωτικών και άλλων εκδηλώσεων όπως συνεστιάσεις, επισκέψεις, φεστιβάλ, διαλέξεις, συνέδρια κλπ.

8. Η συμμετοχή σε προγράμματα και κρατικές και διακρατικές πρωτοβουλίες.

9. Η βράβευση των ατόμων με ιδιαίτερη επίδοση στα γράμματα, στην επιστήμη, στην κοινωνία, στον πολιτισμό, στην τεχνολογία, στις τέχνες και στην προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος.

10. Η συγκέντρωση χρηματικών ποσών για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ.

Άρθρο 3ο Μέσα Πραγματοποιήσης Σκοπών Το Σωματείο επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως :

Ι. Δημιουργώντας διαδικτυακούς τόπους για την διευκόλυνση της επικοινωνίας και ενημέρωσης των μελών και των πολιτών.

ΙΙ. Οργανώνοντας ενημερωτικές, επιμορφωτικές πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις και συνέδρια ή παρουσιάσεις, για τα μέλη του και την προώθηση των σκοπών του σωματείου .

IΙΙ. Επιδιώκοντας συνεργασία με άλλα αντίστοιχα σωματεία και επιστημονικές ομάδες εσωτερικού και εξωτερικού.

IV. Εκδίδοντας ενημερωτικά έντυπα.

V. Συμπράτωντας με κρατικούς και άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς.

VI. Δημιουργώντας οπτικοακουστικό υλικό (ψηφιακό και μη) για την διάδοση των δράσεων του σωματείου.

Άρθρο 4ο Μέλη

Ι. Μέλη του Σωματείου μπορούν να είναι Ευρωπαίοι πολίτες που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, αποδέχονται τους σκοπούς του σωματείου και πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1) Είναι κάτοικοι χώρας της Ε.Ε. ή δραστηριοποιούνται επαγγελματικά εντός αυτής.

2) Ενδιαφέρονται εμμέσως ή άμεσα για την βελτίωση των όρων διαβίωσης των πολιτών.

3) Συμμετέχουν σε μια από τις Επιτροπές Δράσεων του Συλλόγου ή είναι μέλη του Δ.Σ. ή αναπληρωματικοί ή μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.

4) Δεν μπορεί να είναι μέλος του Σωματείου αυτός που στερήθηκε το δικαίωμα να ιδρύει ελεύθερα συνεταιρισμό ή ένωση προσώπων, καθώς και αυτός που με απόφαση Αρχής έχει στερηθεί την σχετική του ικανότητα.

5) Η ιδιότητα μέλους είναι προσωποπαγής και αποκτάται από την ημέρα της εγγραφής στα Μητρώα του Σωματείου.

Άρθρο 5ο Δικαιώματα Μελών

Ι. Τα μέλη του Σωματείου δικαιούνται :

α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.

β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.

γ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη του Σωματείου.

δ. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών του Σωματείου.

ε. Να απολαύουν τα ωφελήματα και κάθε δικαίωμα που απορρέει από την ιδιότητά τους ως μελών του Σωματείου.

Άρθρο 6ο Υποχρεώσεις Μελών

Ι. Τα μέλη του Σωματείου οφείλουν :

α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

β. Να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου.

γ. Να συμμετέχουν ενεργά και τακτικά στις δράσεις του Σωματείου.

δ. Να καταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής τους στο Σωματείο. Τα μέλη που διαγράφονται και επανεγγράφονται πριν περάσει έτος δεν υποχρεούνται να επανακαταβάλλουν την δαπάνη εγγραφής.

ε. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη.

στ. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα Σωματεία και τις διατάξεις του Καταστατικού, τις αρχές του Σωματείου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

ζ Να μην χρησιμοποιούν την ιδιότητά τους ως μέλη του Σωματείου και να μην εκφράζονται εξ’ ονόματός του χωρίς την έγκριση αυτού.

Άρθρο 7ο Πειθαρχικός Έλεγχος

Ι. Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από την Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται :

α. Στην επίπληξη. β. Στην προσωρινή αποβολή από το Σωματείο για χρονικό διάστημα μέχρις ενός έτους.

ΙΙ. Η διαδικασία του πειθαρχικού ελέγχου κινείται από το Διοικητικό Συμβούλιο ή με εντολή της Γενικής Συνελεύσεως.

ΙΙΙ. Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

Άρθρο 8ο Διαγραφή Μελών

Ι. Μέλος διαγράφεται από το μητρώο μελών του σωματείου κατόπιν εισήγησης του Διοικητικού Συμβουλίου και απόφασης της γενικής συνέλευσης των μελών για σπουδαίο λόγο ή για τους λόγους που αναφέρονται στο παρόν καταστατικό.

ΙΙ. Η διαγραφή μέλους αποφασίζεται κυρίως : α. Αν επί ένα (1) έτος δεν εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς το Σωματείο. β. Όταν η συμπεριφορά του κριθεί ασυμβίβαστη με τις αρχές και τους σκοπούς του σωματείου, τα άρθρα του καταστατικού, και όταν προβαίνει σε ενέργειες με πρόθεση να βλάψει τα συμφέροντα του σωματείου.

Άρθρο 9ο Πόροι του Σωματείου

Πόροι του Σωματείου είναι : α. Οι τακτικές τρίμηνες συνδρομές των μελών και η δαπάνη εγγραφής τους.

β. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.

γ. Τα εισοδήματα που προέρχονται από ακίνητη ή κινητή περιουσία του Σωματείου.

δ. Τα έσοδα από την διοργάνωση διαφόρων Συνεδρίων, σεμιναρίων και άλλων εκδηλώσεων.

ε. Κρατικές επιχορηγήσεις και προγράμματα εθνικών και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών

στ. Οι δωρεές, χορηγίες, κληρονομίες, κληροδοσίες, χρηματοδότησεις και επιχορηγήσεις προς το Σωματείο και οι οικονομικές ενισχύσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα του Δημοσίου ή του Ιδιωτικού τομέα, όπως επίσης από κρατικούς ή φορείς των Αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της αλλοδαπής εν γένει. Τα ανωτέρω γίνονται δεκτά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και σε περίπτωση διαφωνίας με απόφαση της Γενικής Συνελεύσεως των μελών. Εκμετάλλευση προϊόντων ή υπηρεσιών που παράγονται από τα μέλη του στα πλαίσια των δράσεων του.

Σημ. Το ύψος των ποσών με στοιχεία α και β καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στην περίπτωση που το ύψος της έκτακτης εισφοράς επιβάλλεται να υπερβεί το τριπλάσιο της τρίμηνης συνδρομής, μέσα στον ίδιο χρόνο, την σχετική απόφαση λαμβάνει η Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 10ο Γενική Συνέλευση

Ι. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου. Δι' αυτού εκδηλούται η θέληση των μελών.

ΙΙ. Απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα που εκλέγονται πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνελεύσεως δια ανατάσεως της χειρός και από τα παρόντα τακτικά μέλη του Σωματείου τα οποία είναι ταμειακώς εντάξει.

ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά τον χρόνο μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

IV. Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του Σωματείου με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδρανείας ή αρνήσεως της σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.

V. Τα μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προκλήσεις που υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα, με απλή ή ηλεκτρονική πρόσκληση. Η πρόσκληση είναι έγκυρη όταν αποσταλεί με κοινοποιημένο σε όλους ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και με εμφανείς σε όλους τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών.

VI. Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διατάξεως καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου συγκλήσεως της Γενικής Συνελεύσεως. VII. Στην Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των μελών και μάλιστα δέκα ημέρες πριν από την συζήτηση.

VII. Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Σωματείου δηλώσουν εγγράφως ή μέσω του διαδυκτίου την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.

VII. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών μπορεί να προσβληθούν ενώπιον του Δικαστηρίου, εάν έχουν ληφθεί κατά παράβαση της νομοθεσίας ή των διατάξεων του Καταστατικού αυτού.

Άρθρο 12ο Συνεδρίαση Γενικής Συνελεύσεως

Ι. Τα μέλη του Σωματείου προσέρχονται αυτοπροσώπως στη Γενική Συνέλευση και υπογράφουν στο σχετικό Βιβλίο. Τα μέλη του Σωματείου εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση και από αντιπρόσωπό τους που κατά την προσέλευσή του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο που καταθέτει στη γραμματεία του Σωματείου. Το ίδιο ισχύει και για τις εκλογικές διαδικασίες. Κάθε είδους ψηφοφορία μπορεί να εκτελεστεί και σε ειδικό ψηφιακό φόρουμ στο site του συλλόγου ή σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο αρκεί να υπάρχει κοινοποιημένο σε όλους mail ειδοποίησης.

ΙΙ. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα δεύτερο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συγκαλείται νέα Επαναληπτική με τα ίδια απολύτως θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται είκοσι τουλάχιστον μελη.

ΙΙΙ. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της Συνελεύσεως.

IV. Οι αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Σωματείου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας ή σε προσωπικά θέματα λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

VI. Ο νομικός σύμβουλος του Σωματείου μπορεί να παρίσταται κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

VII. Θεωρούνται άκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά παράβαση των διατάξεων του Καταστατικού αυτού. VIII. Τα πρακτικά συνεδριάσεως υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνελεύσεως και παραδίδονται στον Γενικό Γραμματέα για φύλαξη.

Άρθρο 13ο Αρμοδιότητες Γενικής Συνελεύσεως

Ι. Η Γενική Συνέλευση όταν συνεδριάζει συζητεί τα θέματα που αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη.

ΙΙ. Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση μπορεί να επανασυζητηθούν μετά από ένα μήνα.

ΙΙΙ. Η Γενική Συνέλευση έχει γενική αρμοδιότητα.

IV. Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στην Γενική Συνέλευση είναι :

α. Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.

β. Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά από κάθε λήξη του έτους.

γ. Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ.

δ. Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο και δωρεών.

ε. Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για διετή θητεία.

στ. Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής για διετή θητεία.

ζ. Η εκλογή μελών εφορευτικής επιτροπής όταν διενεργούνται εκλογές.

η. Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοικήσεως του Σωματείου.

θ. Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα.

ι. Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

ια. Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Σωματείου στις περίπτωσεις που αυτό ανατίθεται στην αρμοδιότητά της .

ιβ. Η επιβολή εκτάκτων εισφορών

ιγ. Η τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου.

ιδ. Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών

ιε. Η αναστολή των εργασιών του Σωματείου.

ιστ. `Η διάλυση του Σωματείου

V. Στις περιπτώσεις με στοιχεία ιε, ιστ, για να ληφθεί απόφαση απαιτείται η συμμετοχή στην ψηφοφορία του μισού αριθμού των μελών τουλάχιστον και ενός (1) επί πλέον και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.

Άρθρο 14ο Διοικητικό Συμβούλιο

Ι. Το Σωματείο διοικείται από επταμελές (7) Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε δύο χρόνια και απαρτίζεται από έναν (1) Πρόεδρο, έναν (1) Αντιπρόεδρο, έναν (1) Γενικό Γραμματέα, έναν (1) Ταμία τον υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων και τρεις (3) Συμβούλους που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου μεταξύ των τακτικών μελών με τρεις (3) αναπληρωτές τους.

ΙΙ. Σε περίπτωση παραίτησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση του στο Δ.Σ. καταλαμβάνει ένα από τα αναπληρωματικά μέλη κατά την σειρά της εκλογής τους.

ΙΙΙ. Η ιδιότητα του Προέδρου, Αντιπροέδρου καθώς και του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

IV. Tα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Σωματείου, εκτός εάν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διεφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

V. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τουλάχιστον μια (1) φορά στους έξι μήνες, ή όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του.

VI. Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρούν κατά σειρά ο Αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους Συμβούλους.

VII. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

VIII. Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.

ΙΧ. Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες προσκλήσεις, ή μέσω του διαδυκτίου, όπου αναφέρονται και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.

Χ. Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.

ΧΙ. Μέλος που δεν προσέρχεται επί τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο και παίρνει την έγκριση του Δ.Σ.

ΧΙΙ. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Σωματείου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά εκτός και αν αποφασιστεί το αντίθετο από την Γενική Συνέλευση και για διάρκεια όχι μεγαλύτερη τους ενός χρόνου. Η απόφαση αφορά συγκεκριμένο μέλος του Δ.Σ.

Άρθρο 15ο Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου Το Διοικητικό Συμβούλιο :

α. Διοικεί το Σωματείο.

β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του Σωματείου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό ασκεί η Γενική Συνέλευση.

γ. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών

δ. Δια του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

στ. Έχει την επιμέλεια της τηρήσεως των διατάξεων του Καταστατικού.

ζ. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.

η. Διορίζει από τα μέλη του Σωματείου Επιτροπές για την αντιμετώπιση θεμάτων του Σωματείου.

θ. Διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου.

ι. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου.

ια. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί το Σωματείο.

ιβ. Καθορίζει το ύψος και το δικαίωμα εγγραφής των μελών του Σωματείου καθώς και τις έκτακτες εισφορές και γενικά αναπροσαρμόζει τα χρηματικά ποσά που αναφέρονται στο Καταστατικό σε νέα δεδομένα, με πλειοψηφία έξι ενάτων (6/9) και σε περίπτωση που σε δύο (2) αλλεπάλληλες συνεδριάσεις δεν πετύχει την πλειοψηφία αυτήν το θέμα παραπέμπεται στην Γενική Συνέλευση των μελών.

ιγ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του Σωματείου ενώπιον τρίτων και των κρατικών Αρχών.

ιδ. Διορίζει νομικό σύμβουλο του Σωματείου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

ιε. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του Σωματείου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Σωματείο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.

ιστ. Διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις, ψυχαγωγικές και άλλου είδους εκδηλώσεις σε συνεργασία με τις επιτροπές.

ιζ. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του Σωματείου. Την σχετική απόφαση λαμβάνει με πλειοψηφία του εδαφίου ιβ.

ιη. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του Σωματείου στην Γενική Συνέλευση.

ιθ. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το Σωματείο.

ιι. Αποφασίζει για κάθε είδους συνεργασίες, συμπράξεις ή συμμετοχές σε προγράμματα και κοινές πρωτοβουλίες.

ικ. Κατά την διάρκεια των συνεδριάσεων του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά τα οποία επέχουν και θέση αποφάσεων εκτός αν κριθεί οι αποφάσεις να γραφτούν ξεχωριστά με απόφαση του Δ.Σ.

ιλ. Τα πρακτικά αποστέλλονται στα mail των μελών του Δ.Σ. κοινοποιημένα και με εμφανείς όλες τις διευθύνσεις και αν δεν εκφραστεί κατά τον ίδιο τρόπο αντίρρηση μέχρι την επόμενη συνεδρίαση του Δ.Σ. θεωρούνται αποδεκτά και υπογεγραμμένα από όλους τους παραλήπτες που καταγράφηκαν ως παρόντες. Σε περίπτωση που εκφραστεί αντίρρηση από κάποιο μέλος, είτε η αντίρρηση γίνεται αποδεκτή αυτομάτως και τα πρακτικά διορθώνονται και αποστέλονται εκ νέου, είτε αν δεν γίνει αποδεκτή συζητιέται και κρίνεται από το επόμενο Δ.Σ. Αν το site του Συλλόγου διαθέτει σελίδες ορατές μόνο από τα μέλη με μηχανισμό κωδικών, τότε τα πρακτικά αναρτώνται στο site του Συλλόγου.

Άρθρο 16ο Αρμοδιότητες Προέδρου

Ι. Ο Πρόεδρος :

α. Συγκαλεί μαζί με τον Γενικό Γραμματέα ή και μόνος του, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις γενικές Συνελεύσεις των μελών σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

γ. Εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών Αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίσει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση.

δ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε. Διεξάγει με τον Γενικό Γραμματέα και υπογράφει την αλληλογραφία.

στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του Σωματείου.

ζ. Υπογράφει αντί του Ταμία τα εντάλματα πληρωμών, τις επιταγές όταν εκείνος τον εξουσιοδοτήσει για ένα χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες.

η. Υπογράφει αντί του Ταμία τα εντάλματα εισπράξεων όταν εκείνος τον εξουσιοδοτήσει για ένα χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες.

θ. Κινεί, τον λογαριασμό που τηρεί το Σωματείο στην Τράπεζα όταν ο Ταμίας ενυπογράφως δηλώσει ότι αδυνατεί να το πράξει.

ι. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου. ια. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του Σωματείου. ιβ. Αποφασίζει την ανάθεση αρμοδιοτήτων του στον Αντιπρόεδρο. ΙΙ. Κατά τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Πρόεδρο κωλυόμενο ,αναπληροί ο Αντιπρόεδρος .

Άρθρο 17ο Αρμοδιότητες Γενικού Γραμματέα Ι. Ο Γενικός Γραμματέας : α. Έχει την διεύθυνση της Γραμματείας του Σωματείου. β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του Σωματείου υπογράφοντας μαζί με τον Πρόεδρο. γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. δ. Τηρεί την σφραγίδα του Σωματείου και σφραγίζει τα έγγραφα. ε. Συνεργάζεται με τα όργανα του Σωματείου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο. στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνελεύσεως, του Διοικητικού Συμβουλίου, της εφορευτικής επιτροπής καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής. ζ. Είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του Σωματείου. ΙΙ. Τον Γενικό Γραμματέα -όταν απουσιάζει ή κωλύεται- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 18ο Αρμοδιότητες Ταμία

Ι. Ο Ταμίας : α. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του Σωματείου. β. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον ίδιο. γ. Κινεί με τον Πρόεδρο τον λογαριασμό που το Σωματείο τηρεί στην Τράπεζα. δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του Προέδρου, ότι του ζητηθεί, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του Σωματείου. ε. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον Πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του Σωματείου. στ. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της καταστάσεως των οικονομικών του Σωματείου στο Διοικητικό Συμβούλιο. ια. Καταθέτει στο όνομα του Σωματείου στην Τράπεζα στην οποία τηρεί λογαριασμό το Σωματείο, το ταμειακό υπόλοιπο, εφόσον αυτό υπερβαίνει τα τριακόσια (300) ευρώ. ΙΙ. Τον Ταμία -όταν κωλύεται ή απουσιάζει- αναπληρώνει ένας από τους Συμβούλους που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 19ο Εκλογή Αιρετών Μελών του Σωματείου

Ι. Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο. ΙΙ. Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου που να δηλώνει σε αυτή ότι έχει Ελληνική ιθαγένεια, δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή βαρύ πλημμέλημα, που σχετίζεται με την δραστηριότητα που αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό. Η αίτηση υποβάλλεται και ηλεκτρονικά και με κοινοποίηση σε όλα τα μέλη του Συλλόγου. Το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο ανά πάσα στιγμή να διαθέτει σε οποιοδήποτε μέλος όλη την λίστα των μελών με ηλεκτρονικές διευθύνσεις και τηλέφωνα εκτός και αν υπάρχει ειδική σελίδα μελών με τα παραπάνω στοιχεία σε κρυφή σελίδα του site του Συλλόγου. ΙΙΙ. Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου. IV. Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Συνδέσμου εκλέγουν τα αιρετά μέλη σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος -με σταυρό- τα πρόσωπα της προτιμήσεώς τους, επτά (7) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή κατ' ανώτατο ή όπως ορίζει η ηλεκτρονική ψηφορία. V. Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι επτά (7) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις (3) είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο (2) τα αναπληρωματικά. VI. Σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που πέτυχε αναδεικνύεται με κλήρωση που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφισαν. VII. Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο Ι του Άρθρου 14 προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του Σωματείου.

Άρθρο 20ο Ελεγκτική Επιτροπή

Ι. Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο μέλη και δύο αναπληρωτές τους. ΙΙ. Η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Σωματείου και συντάσσει σχετική έκθεση που την θέτει υπόψη της Γενικής Συνελεύσεως των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά την λήξη του οικονομικού έτους. ΙΙΙ. Ο έλεγχος αυτός ενεργείται μετά από παραγγελία ή αυτεπαγγέλτως οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του Συλλόγου πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως να τεθούν υπόψη του Σωματείου τα πορίσματα. IV. Η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενικής Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

Άρθρο 21ο Αποζημίωση Μελών Διοικήσεως

Ι. Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο Σωματείο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με τον Σύλλογο συμβάσεις που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος. ΙΙ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία πέντε εβδόμων (5/7) μπορεί να συνάψει σύμβαση εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ενδιαφερόμενο μέλος δεν παρίσταται κατά την συζήτηση και για την λήψη αποφάσεως επί του θέματος λαμβάνεται υπόψη η ψήφος του σαν θετική.

Άρθρο 22ο Τροποποίηση Καταστατικού

Ι. Το Σωματείο έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το Καταστατικό. ΙΙ. Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επομένη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

Άρθρο 23ο Εσωτερικοί Κανονισμοί

Ι. Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του Σωματείου μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς. ΙΙ. Οι Κανονισμοί αυτοί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεώς τους στο Πρωτοδικείο.

Άρθρο 24ο Διάλυση Σωματείου

Ι. Η διάλυση του Συλλόγου αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών με καταστατική πλειοψηφία. ΙΙ. Την διάλυση του Σωματείου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας. ΙΙΙ. Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί το Σωματείο για παράβαση του νόμου που διέπει τα Σωματεία ή του Καταστατικού ή στην περίπτωση που τα μέλη μείνουν λιγότερα από δέκα.

Άρθρο 25ο Τύχη Περιουσίας του Σωματείου

Η περιουσία του Σωματείου σε περίπτωση διαλύσεως δεν επιτρέπεται να διανεμηθεί μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει κατά πλειοψηφία η Γενική Συνέλευση .

Άρθρο 26ο Σφραγίδα Σήμα

Ι. Το σωματείο έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση ένα δέντρο και ένα βιβλίο και περιφερειακά την επωνυμία του Σωματείου. ΙΙ. Το Σωματείο έχει καθορίσει ειδικό σήμα ένα δέντρο και ένα βιβλίο (γραμμικό σχέδιο) που μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Το ειδικό σήμα του συλλόγου είναι ένα βιβλίο που στην μία του πλευρά είναι σχηματισμένο ένα δέντρο. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με τροποποίηση του Καταστατικού.

Άρθρο 27ο Βιβλία του Σωματείου

Τα βιβλία που τηρεί το Σωματείο είναι : α. Μητρώο μελών του Σωματείου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σωματείο. β. Βιβλίο Πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου. γ. Βιβλίο Πρακτικών Γενικής Συνελεύσεως των μελών. δ. Βιβλίο Εισπράξεων - Πληρωμών. Το Σωματείο μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία ανάλογα με τις ανάγκες του.

Άρθρο 28ο Γενικές Διατάξεις Ι. Το Σωματείο δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ή ομοειδείς επαγγελματικές ενώσεις , ημεδαπές ή αλλοδαπές. Σχετικά αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των οργάνων με το Σωματείο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι. ΙΙ. Πράξεις των οργάνων του Σωματείου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το Σωματείο εφόσον μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

Άρθρο 29ο Προσωρινή Διάταξη Η οικονομική επιβάρυνση των μελών του Σωματείου μέχρι που να ληφθεί διαφορετική απόφαση καθορίζεται ως εξής : α. Δικαίωμα εγγραφής στο Σωματείο των τακτικών μελών ποσό πέντε (10) ευρώ. β. Τρίμηνη συνδρομή μελών ποσό 15 ευρώ.

Άρθρο 30ο Τελική Διάταξη Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από τριάντα (30) άρθρα εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη στην Αττική.

PrintEmail